«QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K расмий веб сайтига хуш келибсиз

Корхона рахбарияти

«QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K

Директори Ахмедов Негмат Ахмедович

Телефон: 0(375)227-69-51

                             

Қабул кунлари:        Шанба,    10:00   дан   12:00 гача                       

                           

"E-хat" манзили: qashqadaryots@exat.uz

Корпоратив электрон манзили: qashqadaryots@umail.uz

 

 

«QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K рахбарининг 
М А Н С А Б  Й У Р И Қ Н О М А С И


1. Узбекистон Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофик ташкилот фаолиятининг умумий бошкарувини ташкил этади.
2. Ташкилотнинг барча бугинлари, булим ва цехларини хамкорликда фаолият курсатишини ташкил килади.
4. Вилоят ахолиси хамда корхона ва ташкилотларнинг талаб ва истакларидан келиб чиккан холда керакли махсулотларни олиб келиниши, унинг сакланиши ва таксимланишини бошкаради.
4. Ташкилот ходимлари ва ишчилари уртасида мехнат вазифаларининг тугри таксимланиши ва бажарилишини назорат килади.
5. Юкори идоралар ва махаллий хокимликлар томонидан ташкилот олдига куйилган вазифалар ижросини ташкил килади.
6. Ташкилотга зарур булган кадрларни танлаш, мавжуд кадрлар малакасини ошириш масалаларнинг хал этилишини бошкаради.
7. Ташкилот ишчи-ходимларига амалдаги конун ва коидаларга мувофик етарли иш шароитларини ташкил этилишини назорат килади.
8. Ташкилот номидан барча юридик шахслар, шунингдек юкори идоралар хамда махаллий хокимликлар билан мулокотда булади, тегишли шартномалар тузишда ваколатга эгадир.
9. Ташкилотнинг ишлаб чикаришини бошкаради, даромад ва харажатлар хисоби тугри юритилишини назорат килади.
10. Ташкилотнинг маъмурияти ва мехнат жамоаси уртасида Жамоа шартномасининг тузилиши ва унинг бажарилиши устидан назорат килади.
11. Юкори ташкилот ва махаллий хокимликлар томонидан бериладиган топширикларни ташкилот булимлари ва бугинлари томонидан бажарилишини таъминлайди.
Билиши керак: Узбекистон Республикасининг Хукумати, вилоят хокимлиги, юкори ташкилотларнинг карор ва фармонлари, ташкилот фаолиятига доир тегишли меъёрий хужжатлар, коидаларни; ташкилотнинг асосий фаолиятини, унинг бугинлари уртасида вазифалар таксимотини; ташкилотнинг иктисодий-молиявий холатини.
Малакасига доир талаблар: Олий техник, мухандислик ёки иктисодий маълумотга эга, ташкилот фаолиятига доир сохаларда камида 5 йил мехнат килган булиши керак.

 

 

«QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K

Директор ўринбосари:       Зиёдов Ғайбулло Ҳамидович   

                         

Телефон: 0(375)227-68-68

                           

Қабул кунлари:     Пайшанба,   14:00   дан   16:00 гача                        

                           

 "E-хat" манзили: qashqadaryots@exat.uz

Корпоратив электрон манзили: qashqadaryots@umail.uz

 

«QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K рахбарининг уринбосари
М А Н С А Б   Й У Р И К Н О М А С И


1. Узбекистон Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофик ташкилот фаолиятининг умумий бошкарувида иштирок этади.
2. Ташкилотнинг савдо булими, экспедиторлар, омборхоналар, жойлардаги «Ягона ёг омборлари» ва бошка бугинларининг хамкорликда фаолият курсатишини ташкил килади ва бошкаради.
4. Узбекистон Республикаси Хукумати томонидан белгиланган «Вактинчалик тартиб» ва бошка коидаларга мувофик вилоят ахолисини усимлик ёги ва ун махсулотларини ишлаб чикариш корхоналаридан олиб келиниши, унинг сакланиши ва тугри таксимланиб, ахолига махаллий хокимликлар билан келишилган холда савдо дуконлари оркали етказилишини ташкил этади ва бошкаради.
4. Ахолига етказиб берилаётган усимлик ёги ва ун махсулотлари тугрисида тегишли идораларга уз вактида ахборотларни етказади.
5. Вилоят ахолиси хамда корхона ва ташкилотларнинг талаб ва истакларидан келиб чиккан холда керакли озик-овкат махсулотларни олиб келиниши, унинг сакланиши, таксимланиши хамда сотилишини ташкил этади ва бошкаради.
6. Савдо булими, экспедиторлар ва омборчилар уртасида мехнат вазифаларининг тугри таксимланиши ва бажарилишини ташкил килади.
7. Ташкилот рахбарияти, шунингдек юкори идоралар ва махаллий хокимликлар томонидан ташкилот олдига куйилган вазифалар ижросини ташкил килади.
8. Ташкилот номидан мижозлар билан мулокотда булади, тегишли шартномалар тузишда ваколатга эгадир.
9. Юкори ташкилот ва тегишли идораларга белгиланган тартибда хисоботлар такдим этилишини таъминлайди.
Билиши керак: Узбекистон Республикасининг Хукумати, вилоят хокимлиги, юкори ташкилотларнинг карор ва фармонлари, ташкилот фаолиятига доир тегишли меъёрий хужжатлар, коидаларни; ташкилотнинг асосий фаолиятини, унинг бугинлари уртасида вазифалар таксимотини; ташкилотнинг иктисодий-молиявий холатини; ташкилот омборларидаги махсулотлар хажми, сифати ва харакатини.
Малакасига доир талаблар: Олий техник, мухандислик ёки иктисодий маълумотга эга, ташкилот фаолиятига доир сохаларда камида 5 йил мехнат килган булиши керак.

 

«QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K

Бош хисобчиси:  Бабаназаров Анвар Мухаммадиевич 

                          

Телефон: 0(375)227-71-05

                           

"E-хat" манзили: qashqadaryots@exat.uz

Корпоратив электрон манзили: qashqadaryots@umail.uz

 

 

 «QASHQADARYOTIJORATSAVDO» МСhJ MSMT va G`K бош хисобчиси 
М А Н С А Б   Й У Р И К Н О М А С И


1. Узбекистон Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофик ташкилот фаолиятининг умумий бошкарувида иштирок этади.
2. Бош бухгалтерлар тугрисидаги конун ва коидалар, шунингдек меъёрий хуж-жатларга мувофик ташкилотнинг молиявий-хужалик фаолиятининг бухгалтерлиги хисоби ва хисоботларини ташкил этади ва амалга ошириб боради, ташкилотнинг молиявий, моддий-техника ва мехнат ресурсларидан окилона фойдаланилиши устидан назорат урнатади.
4. Хисоб ва хисоботларни юритилишини рационал турларини урнатиб, хисоб ва хисобот интизомига риоя этилиши устидан назорат урнатади.
4. Пул маблаглари, моддий бойликларва асосий воситалар хисобини юритади, бухгалтерия счётларида уларнинг харакатини уз вактида акс эттиради, ташкилотнинг махсулотларни олиб келиш, саклаш ва сотиш юзасидан даромад ва харажатлари хисобини юритади, барча молиявий ва кредит операциялари, уларни конунчиликка мувофик уз вактида ва тугри расмийлаштирилиши устидан назорат килади.
5. Махсулотларнинг сотиш нархларини тугри белгилаш, ишчи-ходимларга иш хаки ва бошка туловларни тулаш, давлат бюджети ва ижтимоий ахамиятга эга жамгармаларга белгиланган солик ва барча туловларни уз вактида амалга оширилишини таъминлайди.
6. Ташкилотнинг мехнат унумдорлиги, ишлаб чикариш рентабеллиги ва унумдорлигини ошириш, харажатларни камайтириш, мехнатни рагбатлантириш каби иктисодий фаолиятида иштирок этади.
7. Бухгалтерия ходимлари уртасида мехнат вазифаларининг тугри таксимланиши ва бажарилишини ташкил килади.
8. Тегишли идораларга белгиланган хисобот ва маълумотларни уз вактида такдим этиб боради, ташкилот рахбарияти томонидан берилган вазифалар ижросини таъминлайди.
9. Бухгалтерия хисоби ва хисоботларига оид Узбекистон Республикаси хамда халкаро конун ва коидаларга, шунингдек меъёрий хужжатларига мувофик иш ташкил этилишини таъминлайди.
Билиши керак: Узбекистон Республикасининг Хукумати, вилоят хокимлиги, юкори ташкилотларнинг карор ва фармонлари, ташкилот фаолиятига хамда бухгалтерия хисоби ва хисоботларига доир тегишли меъёрий хужжатлар, иктисодий ва молиявий конун-коидаларни; ташкилотнинг асосий фаолиятини, унинг бугинлари уртасида вазифалар таксимотини; ташкилотнинг иктисодий-молиявий холатини.
Малакасига доир талаблар: Олий иктисодий, молиявий, ёки мухандислик-иктисодий маълумотга эга, ташкилот фаолиятига доир, иктисодий ва молиявий тахлил сохаларида камида 4 йил мехнат килган булиши керак.